Baterie do mobilů - Hypnos
NOVÉ VÝDEJNÍ MÍSTO ULOŽENKY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - ADRESA A PROVOZNÍ DOBA
viz KONTAKT

Vosky.kamzasnehem.cz


NEJLEVNĚJŠÍ
v našem e-shopu
Samsung E1200M black

Cena: 349Kč


Displejové rukavice

Cena: 189Kč


Pronájem prostor pro semináře, školení, konference a pracovní schůzky v centru Prahy
Praha 1, Senovážné náměstí 5.
Možný je celodenní nájem i nájem po hodinách. K dispozici jsou 2 místnosti, jedna pro 40 až 50 osob, druhá až pro 12 osob. Přístup je bezbariérový. Informace o vybavení a dalších službách (občerstvení atd.) na www.kockasro.cz


Reklamační řád

Reklamační a servisní řád

(obsahuje podmínky uplatnění reklamace)

Platí od 1.Února 2010, v případě vzniku nové verze platnost této automaticky zaniká.
Tento Reklamační a servisní řád vychází ze Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku v platném znění a vztahuje se pouze na prodej zboží nebo poskytování služeb, jestliže na straně kupujícího zboží či objednatele služeb nevystupuje podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti.


1. Rozhodnutí o reklamaci
Rozhodnutí o reklamaci činí dle zákona vůči Konečnému uživateli společnost Hypnos s.r.o. člen skupiny EuroStar prostřednictvím oprávněného zástupce (dále jen Prodejce), který je jediným partnerem Konečného uživatele v reklamačním řízení. Rozhodnutí činí na základě vyjádření servisního technika nebo autorizovaného servisu. V rámci rozhodnutí o reklamaci stanoví Prodejce zejména následující skutečnosti:
- zda se závada zboží při zjišťování projevila a příčinu vady zboží
- zda se jedná o vadu, na niž se vztahuje záruka za jakost (dále jen Záruční oprava), nebo se o takovou vadu nejedná (dále jen Mimozáruční oprava)
- (navrhovaný) způsob odstranění vady zboží
- předpokládanou cenu odstranění vady zboží, jedná-li se o mimozáruční opravu (pokud již byla stanovena a nemění se, neuvádí se), skutečná cena opravy se může od předpokládané ceny opravy lišit maximálně o 50% a konečný uživatel souhlasí s její úhradou


2. Běh a délka záruční doby
Záruční doba běží od data převzetí zboží Konečným uživatelem. Má-li zboží uvést do provozu jiný podnikatel než Prodejce, začne záruční době běžet až ode dne uvedení zboží do provozu. Zákonná záruční doba na zboží je 24 měsíců. Na zboží použité pro prezentační účely (věci použité) se v souladu s ustanovením § 619 odst. 1 občanského zákoníku nevztahuje zákonná záruční doba, přičemž Prodejce ze zákona odpovídá pouze za vady, které se vyskytují v okamžiku převzetí zboží zákazníkem a zároveň neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí zákazníkem. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím, přičemž uvedená dvanácti měsíční lhůta je takto v souladu s ustanovením § 626 odst. 3 občanského zákoníku takto stanovena se souhlasem zákazníka, který zákazník vyjadřuje podpisem tohoto reklamačního a servisního úřadu. Záruční doba je přerušena po dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Konečný uživatel byl povinen zboží převzít. V případě neuznání reklamace jako oprávněné (závada se neprojevila, závada způsobena Konečným uživatelem apod.) nedochází k přerušení záruční doby po dobu, kdy je zboží v opravě. V souladu s ustanovením § 619 odst. 1 občanského zákoníku se záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví po této době se posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobeném obvyklým opotřebením.

 

3. Záruční oprava - záruka
Pokud je prováděna záruční oprava pak předáním zboží Konečnému uživateli pokračuje původní záruční lhůta. Záruka na opravu (jako na dílo) se vztahuje pouze na provedení opravy a není tedy rovnocenná původní záruce.

 

4. Přijetí výrobku a příslušenství do opravy, lhůty
Konečný uživatel má ze zákona právo uplatnit reklamaci v sídle, v provozovně Prodejce reklamovaného výrobku (příslušenství) nebo v autorizovaném servisu. Zboží vybavené originálním záručním listem EuroStar, je možné uplatnit jen u Prodejce. Konečný uživatel při reklamaci předloží:
- Fakturu a Dodací list nebo Paragon nebo jinak prokázat uzavření kupní smlouvy s Prodejcem
- řádně vyplněný Záruční list, pokud byl konečnému uživateli vydán (o vydání Záručního listu konečnému uživateli rozhoduje záznam v Dodacím listě nebo Paragonu)
- reklamované zboží včetně veškerého příslušenství, popř. programového vybavení, technické dokumentace
Konečný uživatel je při uplatnění reklamace povinen uvést, o jakou vadu zboží se jedná, popřípadě, jak se projevuje a jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje.
Prodejce je oprávněn odmítnout přijmutí zboží do reklamačního řízení, jestliže konečný uživatel může záruku uplatnit v autorizovaném servisu, který splňuje podmínky uvedené v ustanovení věty druhé § 625 občanského zákoníku
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce s Konečným spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Konečným spotřebitelem stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


5. Neuznaná záruka
Prodejce či Servis má právo označit závadu na zboží nebo příslušenství, která byla reklamována v rámci záruky, jako závadu neuznatelnou. Záruka se nevztahuje zejména na následující případy:
- vady způsobené neodborným použitím (v rozporu s návodem k obsluze), hrubým zacházením, nevhodným skladováním, provozováním v agresivním prostředí, použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství, připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet), vniknutím cizích látek do přístroje, přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci, vadnou funkcí sítě mobilních telefonů.
- mechanické poškození bylo způsobeno uživatelem
- důvodem nefunkčnosti výrobku je nesprávný postup při jeho instalaci
- vada vznikla obvyklým opotřebením
- výrobkový software (firmware) potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech
- při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku
- zásahem neoprávněné osoby do výrobku
- neodbornou opravou výrobku
- je-li odstraněna záruční plomba
- zboží z jiného důvodu nesplňuje podmínky stanovené tímto řádem či právním předpisem pro uznání oprávněnosti reklamace


6. Reklamace provedené opravy
Reklamuje-li Konečný uživatel kvalitu provedené opravy u výrobku, který již převzal, je třeba tuto reklamaci opravy pojmout jako novou opravu s ohledem na lhůty pro vyřízení reklamace. Na takovou opravu je možno pohlížet jako na další v řadě (je-li servisem uznána jako záruční) z hlediska vícenásobných oprav a odstoupení konečného uživatele od smlouvy.

 

7. Právo konečného uživatele na odstoupení od kupní smlouvy resp. výměnu přístroje
Konečný uživatel má ze zákona právo na výměnu výrobku nebo na odstoupení od kupní smlouvy, týkající se zboží nebo příslušenství v následujících případech:
a) není-li dodržena lhůta k vyřízení reklamace, dle bodu 4 tohoto Reklamačního a servisního řádu, která byla přijata jako záruční
b) nemůže-li Konečný uživatel výrobek řádně užívat z důvodu opětovného výskytu vad (tj. vada již dvakrát v rámci záruční doby odstraňovaná se opět vyskytne) nebo z důvodu většího počtu vad (tj. alespoň tří vad vyskytujících se současně)
c) vyskytne-li se neodstranitelná vada bránící řádnému užívání přístroje v rámci záruční doby
Konečný uživatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy a nemá právo na výměnu zboží, pokud při uplatnění vady, která by takové právo zakládala, u Prodejce či u autorizovaného servisu požadoval opravu zboží, ledaže se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží.
Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy či práva na výměnu z zboží z důvodu nemožnosti řádného užívání zboží pro opětovný výskyt vad, je Konečný uživatel povinen doložit opravenky s vyjádřením autorizovaného servisu popř. i Prodejce, ze kterých vyplývá, že předchozí vady kupujícím uplatněné byly vadami odstraněnými v rámci záruky, a dále pak doložit stanovisko autorizovaného servisu, že poslední uplatněná vada, která zakládá právo na odstoupení od smlouvy či výměnu věci, je vadou, za kterou Prodejce v rámci záruky odpovídá, byla-li tato poslední vada nejprve uplatněna u autorizovaného servisu a to bez požadavku na opravu věci.
Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy či práva na výměnu z věci pro neodstranitelnou vadu znemožňující řádné užívání zboží, je Končený uživatel povinen předložit, je Konečný uživatel povinen doložit opravenku s vyjádřením autorizovaného servisu, že uplatněná vada, je vadou neodstranitelnou znemožňující řádné užívání zboží, byla-li tato vada nejprve uplatněna u autorizovaného servisu bez požadavku na opravu věci.
Uplatní-li Konečný uživatel vadu, která zakládá právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu věci, přímo u Prodejce bez předchozího uplatnění u autorizovaného servisu, vyhrazuje si prodejce právo nechat si posoudit oprávněnost uplatněného nároku autorizovaným servisem. Lhůta k vyřízení reklamace tímto není dotčena.
V případě výměny výrobku běží od okamžiku převzetí výrobku Konečným uživatelem nová záruční doba.
Odstoupí-li Konečný uživatel od smlouvy nebo uplatní-li právo na výměnu věci, je Konečný uživatel povinen bez zbytečného odkladu po uplatnění práva vrátit prodejci zboží, a to za následujících podmínek:
- zboží musí být vráceno kompletní, včetně veškerého příslušenství,
- zboží nesmí být jakkoliv poškozeno (není-li takové poškození oprávněným důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy)
- zboží nesmí jevit známky opotřebení nad rámec obvyklého opotřebení vzhledem k době užívání,
V případě nesplnění povinnosti vrátit zboží odpovídá Konečný uživatel Prodejci za vzniklou škodu, přičemž Prodejce je oprávněn tuto pohledávku započíst vůči své povinnosti vrátit zaplacenou kupní cenu v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě uplatnění práva na výměnu věci je Prodejce oprávněn nevydat Konečnému uživateli nové zboží dříve než Konečný uživatel škodu nahradí.

 

8. Výměny a doplatky
V případě zákonného nároku Konečného uživatele na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy, tj. vrácení peněz, bude Prodejce řešit pouze zboží, které u něj Konečný uživatel zakoupil. V případě odstoupení od kupní smlouvy, je Prodejce povinen vrátit Konečnému uživateli zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu po vrácení zboží. V případě uplatnění práva výměnu zboží, je Prodejce povinen vydat Konečnému uživateli nové zboží bez zbytečného odkladu po vrácení původního zboží. Pokud je to možné, je původní zboží vyměňováno za stejný typ. Není-li výměna ve výjimečných případech možná, má Konečný uživatel právo odstoupit od kupní smlouvy. Nevyužije-li v tomto případě Konečný uživatel svého zákonného práva odstoupit od kupní smlouvy, může Prodejce Konečnému uživateli na základě jeho výslovné žádosti nabídnout jiné zboží. Bude-li zvolený typ levnější než původní zboží a Konečný uživatel výslovně žádá poskytnutí takového zboží, nebude Prodejce Konečnému uživateli vracet peníze. Bude-li zvolený výrobek dražší, konečný uživatel doplatí rozdíl cen. Rozdíl cen se kalkuluje u dotovaného zboží z dotovaných cen pro konečného uživatele a u nedotovaného zboží z nedotovaných cen pro konečného uživatele.

 

9. Shoda s kupní smlouvou
Prodejce odpovídá Konečnému uživateli za to, že zboží je při převzetí Konečným uživatelem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že zboží při převzetí Konečným uživatelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Konečný uživatel na to, aby Prodejce bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Konečného uživatele buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Konečný uživatel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Konečný uživatel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Podmínky shody kupní smlouvy jsou uvedeny v § 616 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Dohoda s kupujícím
Ustanovení tohoto článku 10 platí pouze, vyjádří-li s ním Konečný spotřebitel souhlas, a to jakýmkoli způsobem:
A) V případě, kdy reklamovaná vada se při posouzení servisem neprojevila nebo byla servisem zjištěna vada, na niž se nevztahuje záruka na jakost (mimozáruční oprava) nebo by skutečná cena opravy přesáhla původně předpokládanou cenu o více než 50% a Konečný uživatel si nepřeje odstranění vady nebo neoznámí ve sjednané lhůtě Prodejci své stanovisko a Prodejce neprovede opravu, se Konečný uživatel zavazuje uhradit náklady spojené se zjišťováním vady tj. 381,- Kč včetně DPH a popřípadě vrátit předmět výpůjčky a Prodejce se zavazuje poté vrátit Konečnému uživateli neopravené zboží a složenou záruku za předmět výpůjčky. Až do doby uhrazení nákladů spojených se zjišťováním vady má Prodejce vůči Konečnému uživateli právo neopravené zboží zadržet. Pokud Konečný uživatel neuhradí náklady spojené se zjišťováním vady do 3 měsíců po oznámení Prodejcem (rozhodující je termín odeslání zprávy – SMS, dopis, e-mail), má Prodejce právo zadržený výrobek prodat a získanou částku použít na úhradu nákladů spojených se zjišťováním vady a nákladů na realizaci prodeje zboží.
B) Pokud se při rozhodování o reklamaci ukáže, že se jedná o mimozáruční opravu, nebo pokud se při provádění mimozáruční opravy ukáže, že skutečná cena odstranění vady přesáhne původně předpokládanou cenu o více než 50%, Prodejce tuto skutečnost oznámí Konečnému uživateli, a to spolu s údaji dle bodu 1 tohoto Reklamačního a servisního řádu. Konečný uživatel je povinen bezodkladně po obdržení tohoto oznámení buď doporučeným dopisem, nebo podpisem příslušné části Reklamačního a servisního protokolu při osobní návštěvě u Prodejce, nebo jinak prokazatelně písemně oznámit Prodejci, zda si přeje odstranění vady za uvedených podmínek, či ne. Pokud konečný uživatel u zvýšení ceny mimozáruční opravy neoznámí své stanovisko do 3 dnů od jeho obdržení, je Prodejce oprávněn provést opravu za zvýšenou cenu a Konečný uživatel je povinen tuto cenu uhradit.
C) Jedná-li se o mimozáruční opravu a Konečný uživatel souhlasí s opravou za úhradu, je Reklamační a servisní protokol spolu s případným písemným oznámením Konečného uživatele (dle předchozího odstavce) považován za Smlouvu o mimozáruční opravě. Smluvní strany se výslovně dohodly, že mimozáruční opravy se řídí obchodním zákoníkem, a to na základě §262 obchodního zákoníku, a záruka na provedenou opravu činí v takovém případě 3 měsíce. Doba mimozáruční opravy činí 90 dní, není-li dohodnuto jinak.
S tímto ustanovením Konečný uživatel vyjadřuje souhlas zejména podpisem příslušného smluvního ujednání nebo podpisem tohoto reklamačního řádu.

 

11. Ostatní ustanovení
Zvláštnosti v případě reklamace počítače:
Pokud je reklamovaným zbožím počítač, může být záruční doba pro některé komponenty stanovena rozdílně (zpravidla kratší) oproti záruční době stanovené na počítač. V případě zjištění vady takového komponentu, pak platí záruční doba uvedená u tohoto komponentu v dodacím listu nebo záručním listu, pokud byl vydán. Záruční doba však nemůže být kratší než stanovená v ustanovení § 620 občanského zákoníku.
Prodejce při vyřizování reklamace neodpovídá za případné ztráty údajů uložených v paměti výrobku. Konečný uživatel též bere na vědomí, že pokud je reklamace vyřízena výměnou zboží, ztrácí tím přístup k veškerým takto uloženým údajům v paměti zboží. Zboží nelegálně odblokované (zbavené tzv. SIM Lock blokace) bude po jakémkoliv servisním zásahu opět zablokován. Může také dojít k tomu, že se na takto nelegálně odblokované zboží nebude vztahovat záruka.
Provádí-li Prodejce v postavení autorizovaného servisu opravu zboží zakoupeného u jiné osoby (zejména vystupuje-li jako jiný podnikatel ve smyslu § 625 občanského zákoníku) nevznikají Konečnému spotřebiteli z titulu práva odpovědnosti za vady zboží žádné přímé právní nároky vůči Prodejci.

 
e-shopy Kvalitní internetový katalog odkazů a firem - Kvalitne.okamzite.eu ONCZ.NET Oblázková pláž |  Egypt lasty |  Sluneční pobřeží |  Písečná pláž